Logisal Salaris nieuws Juni

Subsidie Onderwijs De afdrachtvermindering Onderwijs stimuleert bedrijven om o.a. leerwerkplekken aan te bieden. Helaas gaat deze regeling in deze vorm ten onder aan haar succes of aan misbruik. Volgens de Minister van Onderwijs zijn de uitgaven de afgelopen 5 jaar verdubbeld tot zo’n 400 miljoen. De regeling wordt vervangen door een subsidie met een plafond van 200 miljoen. We weten nog niet of dit via de salarisadministratie c.q. loonaangifte blijft lopen maar het vermoeden is van niet.

Lees online

 

Ontslagrecht moet soepeler De Europese Commissie geeft Nederland het dringende advies om het ontslagrecht verder te versoepelen. Een versoepeling van het ontslagrecht zal gunstig zijn voor de arbeidsmobiliteit. Dit advies maakt deel uit van het advies met betrekking tot de begroting 2014.

Lees online

 

Rabo en Sepa Als u met Rabo Telebankieren een sepa bestand wilt importeren dan heeft u 2 mogelijkheden. U moet kiezen voor Euro-bestanden. Dat is de goede. Als u kiest voor Overige betaalbestanden dan komt u terecht bij de import voor oude sepa bestanden. LogiSal is nu zodanig aangepast dat het end-to-end ID anders werkt waardoor u minder kans op foutmeldingen van Rabo heeft.

Lees online

 

Bovengrens Pensioen Er is een wetsvoorstel aanscherping pensioenregels in de maak. In die regels is onder andere iets opgenomen omtrent een maximum bedrag voor fiscaal vriendelijk pensioensparen. Dat bedrag wordt gesteld op € 100.000. Wanneer die grens precies in werking komt is nog enigszins vaag. Wij houden u op de hoogte.

 

UWV verstrekt statussen arbeidsbeperkten niet Om te bepalen of het voor uw onderneming gunstig is om eigenrisicodrager te worden of welke premiekortingen u kunt toepassen, heeft u informatie nodig over de werknemers in uw onderneming met een arbeidshandicap. Hiervoor mag u echter niet bij UWV aankloppen, zo is uit een recente rechtszaak gebleken.

Voor het inschatten van de statussen van arbeidsgehandicapten kunt u niet bij UWV terecht. Dit blijkt uit een recente uitspraak van de Centrale Raad van Beroep. In de zaak ging het om een werkgever die bij UWV de statussen opvroeg van zijn werknemers met een arbeidshandicap. UWV weigerde echter aan het verzoek te voldoen. Volgens UWV zouden de opgevraagde gegevens vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Lees online

 

Tablet makkelijker Op dit moment kunt u een tablet aan de werknemer ter beschikking stellen als deze 90% zakelijk wordt gebruikt. Dat gaat veranderen als het aan de staatssecretaris van Financiën ligt. Er komt dan een algemeen criterium wat inhoudt dat het zakelijke gebruik niet meer aan een percentage gebonden wordt.

 

Let op (minimum)loon bij jeugdige vakantiewerkers De zomervakantie staat weer voor de deur. Dit betekent mogelijk ook dat er vakantiewerkers aan de slag gaan in uw onderneming. Als er in de vakantieperiode scholieren bij uw onderneming aan de slag gaan om de vaste werknemers tijdens hun vakantie te vervangen, moet u op een aantal zaken letten. Kinderen mogen vanaf 13 jaar al bijklussen in de vakantie, maar het werk dat ze mogen doen en welk minimumloon voor hen geldt, is afhankelijk van hun leeftijd.

De regels voor het inhuren van vakantiewerkers staan overzichtelijk in de brochure Vakantiewerk 2013 van de overheid. U vindt hier niet alleen de arboregels voor jonge werknemers, maar ook de minimumlonen en eventuele gevolgen voor de kinderbijslag.

Kinderen jonger dan zestien jaar kunnen onbeperkt bijverdienen, zonder dat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag die hun ouders voor hen ontvangen. In de vakantie mogen 16- en 17-jarigen maximaal € 1.300 netto bijverdienen. Verdienen ze meer, dan kan dit gevolgen hebben voor de kinderbijslag. Overigens mogen 16- en 17-jarigen de rest van het jaar maximaal € 1.266 netto per kwartaal verdienen, anders stopt de kinderbijslag.

Lees online

 

Ongeval melden Elke werkgever dient een bedrijfsongeval te melden als iemand blijvend letsel oploopt of in het ziekenhuis opgenomen wordt (ten gevolge van een ongeval), of overlijdt. Als u dat niet doet riskeert u een fikse boete! Op de website van SZW (http://www.inspectieszw.nl/contact/melden_en_aanvragen/) kunt u een dergelijk formulier downloaden. Is ten gevolge van het ongeval iemand overleden of in levensgevaar dan dient u het ongeval telefonisch te melden op 0800-5151.

Lees online

 

Tijdelijk contract verandert In het sociaal akkoord zijn ten aanzien van een tijdelijke arbeidsovereenkomst een aantal aanpassingen opgenomen: Bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 6 maanden of korter mag geen proeftijd meer worden opgenomen. En bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten ongeacht de lengte mag geen concurrentiebeding meer worden opgenomen. Verder zullen opeenvolgende tijdelijke arbeidsovereenkomsten in totaal niet langer dan 2 jaar mogen duren. Dit laatste kan per CAO worden opgerekt naar 4 jaar (?). Als een arbeidsovereenkomst binnen 6 maanden wordt opgevolgd dan telt de termijn door. Dit moet allemaal nog in wetgeving veranderd worden.

Lees online

 

Fiets nu of WKR Onder de huidige (oude) regelgeving mag u een fiets van de zaak (onder bepaalde voorwaarden) vergoeden tot en met € 749. Onder de WKR moet u de fiets in de WKR ‘stoppen’. Daarbij komt de grens van € 749 te vervallen. Dat geeft meer mogelijkheden. Als u bestaande afspraken met personeel heeft over de fiets dan dient u die mogelijk te herzien voor 2015.

Lees online

 

Loonbegrip Pensioen De detailhandel heeft besloten het volgende loonbegrip te hanteren, overigens met ingang van 1 januari 2013.

Pensioengevend loon: alle componenten in het loon in de zin van hoofdstuk 3 van de Wet financiering sociale verzekeringen of het uniform loonbegrip, met uitzondering van:

  • Uitkeringen en verstrekkingen ingevolge de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen of de Werkloosheidswet en hierop door de werkgever verstrekte aanvullingen
  • Het genot van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto
  • Het loon dat betrekking heeft op de periode vanaf de pensioendatum
  • De uitkering van een levenslooptegoed

In LogiSal heet dit: Oude LoonSV (grondslag 7)

Lees online

 

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2013 bekend Per 1 juli moet u werknemers vanaf 23 jaar ten minste € 1.477,80 bruto per maand betalen bij een fulltime werkweek. Voor werknemers die jonger zijn dan 23 geldt een percentage van dit bedrag. Werknemers die jonger zijn dan 15 of ouder dan 65 jaar vallen niet onder het minimumloon.

Voor het tweede halfjaar van 2013 geldt een verhoging van het wettelijk minimumloon met 0,57%.  Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 23 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 juli 2013:

• € 1.477,80 per maand;
• € 341,05 per week;
• € 68,21 per dag.

Een wettelijk minimumloon per uur kent de wet niet. Het minimumuurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat in de branche of onderneming als volledige werkweek geldt.

LogiSal neemt automatisch het juiste minimumloon als u tijdig update.

Lees online

 

Ontslagroute Er komen in 2016 in grote lijnen 3 ontslagroutes. Die bestaan feitelijk nu ook al maar zijn straks meer dwingend. Route 1 is met wederzijds goedvinden. Route 2 is via het UWV. Route 3 is via de kantonrechter. Route 2 via de UWV wordt in 2016 dwingend voorgeschreven bij ontslag door bedrijfseconomische omstandigheden en langdurige arbeidsongeschiktheid. Route 3 via de kantonrechter wordt in 2016 dwingend voorgeschreven als de oorzaak persoonlijk is.

Lees online

 

DGA moet meest verdienen Een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) moet meer verdienen dan het best betaalde personeelslid in zijn onderneming. Is er een personeelslid die meer verdient dan de DGA dan kan de inspecteur van de Belastingdienst een naheffingsaanslag opleggen. Werkt een DGA parttime, dan dient de DGA het aantoonbaar te kunnen maken dat hij minder uren maakt.

Lees online

 

Previous Article
Next Article