Logisal Salaris Nieuws April 2014

Gevolgen van de Wet werk en zekerheid

De komende jaren wijzigt er veel in het arbeidsrecht. Zo worden de regels rond flexwerken aangescherpt, wordt het ontslagrecht versimpeld en de duur van de WW beperkt. Op 18 februari 2014 ging de Tweede Kamer akkoord met het wetsvoorstel Werk en zekerheid en als de Eerste Kamer de wet in april 2014 bekrachtigt, dan gaan de eerste veranderingen al op 1 juli 2014 in.

Hieronder de belangrijkste wijzigingen op een rij.

Per 1 juli 2014

  • In tijdelijke contracten van maximaal zes maanden mag geen proeftijd meer worden opgenomen.
  • In tijdelijke contracten mag alleen onder bijzondere omstandigheden een concurrentiebeding worden opgenomen. Dat is alleen het geval als het concurrentiebeding een ‘zwaarwichtig bedrijfs- of dienstbelang heeft’. Is dit het geval, dan moet u in het concurrentiebeding aangeven waarom het noodzakelijk is dat een werknemer na zijn dienstverband niet bij concurrerende organisaties mag gaan werken. Ontbreekt de motivatie, dan is het beding nietig.
  • Heeft een werknemer een contract voor bepaalde tijd van 6 maanden of langer dat eindigt van rechtswege? Dan moet u uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk aan de werknemer laten weten of  het contract wel of niet wordt verlengd.
  • Wanneer u gebruik maakt van uitzendkrachten, dan maken deze na 18 maanden aanspraak op een tijdelijk arbeidscontract bij de uitzendorganisatie.
  • Heeft u jongeren onder de 18 jaar in dienst welke maximaal 12 uur per week werken? Dan gelden de ketenbepaling en de transitievergoeding niet. Ook niet als werknemers worden ontslagen na hun 18e verjaardag.

Per 1 juli 2015

  • Werknemers krijgen eerder een contract voor onbepaalde tijd.
  • Indien een werknemer binnen 6 maanden volgens meerdere tijdelijke contracten werkt dan ontstaat na een periode van 2 jaar of bij een vierde contract een vast dienstverband. Dit heet de ketenbepaling of ketenregeling.

Per 1 juli 2016

  • De lengte van de WW-uitkering wordt tot 2019 in stappen verkort van 38 maanden naar 24 maanden.
  • Mensen die langer dan een half jaar een WW-uitkering ontvangen moeten al het beschikbare werk aanvaarden.
  • Als het loon lager is dan de WW-uitkering wordt het aangevuld. Op die manier zal werken altijd lonen.

Lees online

 

Flexibel werken?

In week 12 heeft de Tweede Kamer gesproken over het wetsvoorstel Bevorderen flexibel werken. In dit wetsvoorstel wordt geregeld dat werknemers recht krijgen op flexibele werktijden of op thuiswerken. De werkgever dient een verzoek van de werknemer serieus te overwegen, maar mag er om zwaarwegende belangen van afzien. Ook mag de werknemer volgens het wetsvoorstel niet één keer per twee jaar maar jaarlijks een verzoek bij de werkgever doen m.b.t. aanpassing van de arbeidsduur. Of deze wet er gaat komen is nog niet duidelijk. Bij de meeste politieke partijen zijn er twijfels en vragen en ook hebben de vakbonden kanttekeningen geplaatst bij het wetsvoorstel.

Lees online

 

Jaarloonopgaaf 2013

Het kan voorkomen dat de Belastingdienst u vraagt om voor een bedrijf een jaarloonopgaaf 2013 aan te leveren. U mag alleen van deze optie gebruik maken als de Belastingdienst u hiertoe schriftelijk verzoekt.

Volgens de Belastingdienst zijn de uitnodigingen op 27-3-2014 verstuurd.
In LogiSal gaat u naar > Loonaangifte > Jaarloonopgaaf.

U verstuurt de jaarloonopgaaf op dezelfde wijze als een loonaangifte.

Lees online

 

Terugkeerpremie ERD van ZW naar UWV

Minister Asscher van Sociale Zaken bereidt de invoering voor van een terugkeerpremie in de Ziektewet (ZW), per 1 januari 2015, die meer in verhouding staat tot het ZW-risico.

Deze terugkeerpremie zal gaan gelden voor alle (middel)grote werkgevers die na bekendmaking van deze brief kiezen om na een periode van eigenrisicodragerschap ZW terug te keren naar het UWV.

Lees hier de brief van Minister Asscher

Lees online

 

Groeiende vraag naar arbeid in 2015

De aantrekkende wereld- en Europese economie vormen de stuwende kracht achter de groei van de Nederlandse economie via een toenemende uitvoer aldus het Centraal Planbureau. Bij de binnenlandse bestedingen trekken vooral de investeringen aan.

In 2015 stijgt voor het eerst sinds jaren ook de consumptie weer, in lijn met een groei van het loon- en uitkeringsinkomen. De werkgelegenheid daalt dit jaar nog fors, maar volgend jaar trekt de vraag naar arbeid aan en daalt de werkloosheid weer enigszins naar 635.000 personen. De inflatie blijft dit en volgend jaar bescheiden met een percentage van 1½ procent in beide jaren. De loonontwikkeling loopt op, maar blijft gematigd door de situatie op de arbeidsmarkt.

Lees online

 

Centraal adres bezwaar crisisheffing

De Belastingdienst verwacht ook voor de crisisheffing 2014 vele bezwaarschriften.

De crisisheffing houdt in dat werkgevers in 2014 een heffing van 16% moeten afdragen over het loon van een werknemer voor zover dat loon het bedrag van € 150.000 overstijgt. Het gaat dan om het loon waarover in 2013 loonbelasting is geheven.

Net als voor de heffing in 2013 heeft de Belastingdienst voor een efficiënte afhandeling een centraal postadres ingesteld. Op deze manier heeft zij een eenvoudiger inzicht in de omvang van het aantal. Een bezwaarschrift hoeft u dus niet naar de bevoegde inspecteur te sturen. Deze wordt wel door de betreffende inspecteur behandeld.

Bezwaren kunt u sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 116
6400 AC HEERLEN

Lees online

 

Wat houdt de voordeelregel in?

De Wet op de loonbelasting kent twee soorten belastingheffing: belasting wat volgens de tijdvaktabel (normaal tarief) wordt belast en belasting wat volgens de tabel bijzondere beloningen (bijzonder tarief) wordt belast.

Wordt er naast een bedrag belast via de tabel ook een bijzondere beloning uitgekeerd, dan kunt u er voor kiezen om de voordeelregel toe te passen. Het periodieke salaris wat wordt uitbetaald is altijd belast volgens het normale tarief. Bruto beloningen die slechts eenmaal of eenmaal per jaar worden toegekend worden belast volgens de loonbelastingtabel voor bijzondere beloningen. Voorbeelden van loon die tegen bijzonder tarief belast worden zijn: vakantiegeld, eindejaarsuitkering, een bonus of overwerk.

Wanneer de voordeelregel wordt toegepast verloopt de berekening als volgt :
De voordeelregel berekend eerst de verschuldigde loonheffing over het totale loon als alles belast wordt volgens de tijdvaktabel. Hierna wordt een tweede, gesplitste berekening gemaakt voor loon volgens de tabel belast en loon volgens bijzonder tarief belast. De totale inhouding van de loonheffing kan nu in één van de twee berekeningen iets lager zijn dan in de andere berekening. De meest voordelige manier van belastingberekening voor de werknemer wordt vervolgens toegepast zodat de werknemer het hoogste nettoloon ontvangt. U kunt deze keuze in LogiSal aangeven bij Werkgever > Tab Diversen.

Lees online

 

Depotservice uitgesteld

De geplande invoering van het Depotstelsel per 1 juli 2014 wordt volgens de Belastingdienst niet gehaald. Het ministerie van Financiën heeft de banken gevraagd de G-rekeningen langer te ondersteunen.

Het ministerie van Financiën neemt nu het voortouw bij een heroriëntatie op de toekomst van het depotstelsel. Daarbij worden volgens het ministerie de belangen van banken en het bedrijfsleven die nu gebruikmaken van de G-rekening meegenomen. De G-rekening is een geblokkeerde bankrekening waarmee doorgaans in- en uitleners van personeel loonheffingen en btw aan de belastingdienst betalen.

Het ministerie heeft de banken gevraagd om begin mei hun visie te geven op de toekomstscenario’s van het G-rekeningenstelsel. Ook andere partijen kunnen die tijd gebruiken voor intern beraad. De direct belanghebbende koepels zijn per brief geïnformeerd.

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat G-rekeningen door de Belastingdienst vanaf 1 juli 2014 gefaseerd werden omgezet naar een depot.

Lees online

 

Zorg voor juiste kopie ID bewijs werknemer

U bent verplicht voor iedere werknemer een kopie van het identiteitsbewijs te bewaren in uw administratie. Dit moet het identiteitsbewijs zijn dat geldig was bij indiensttreding. Ga deze dus nooit vervangen door een nieuw afgegeven identiteitsbewijs. U mag een nieuwe versie wel bij uw administratie voegen, maar u mag de oude niet uit de administratie verwijderen. Zorg er ook voor dat u een goed leesbare kopie heeft, waarop de foto duidelijk herkenbaar is en dat u zowel de voor- als achterzijde van het identiteitsbewijs heeft. Alleen de voorkant is niet voldoende. Heeft u niet een juiste kopie in uw administratie dan dient u het anonieme tarief toe te passen.

Lees online

 

Pensioenpremie Mvt

Er is veel te doen rondom de verschuiving van de pensioenpremieverdeling in de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijven (MvT), dat is u vast niet ontgaan. Houd rekening met de situatie dat de geplande verschuiving van de pensioenpremieverdeling van 1 april níét doorgaat. BOVAG gaat met de bonden in gesprek over het handhaven van de oude premieverdeling.

Uit onderzoek dat BOVAG in samenwerking met een gerenommeerd advocatenkantoor uitvoerde, blijkt dat BOVAG en bonden niet per se de premieverdeling van PMT hoeven te volgen. Beide partijen zijn namelijk zelf verantwoordelijk voor de premieverdeling in de cao Motorvoertuigenbedrijf en Tweewielerbedrijven (MvT).

De huidige cao zou dan ook ongewijzigd kunnen doorlopen en daarmee ook de oude premieverdeling. Een nieuwe premieverdeling en de aanstaande loonsverhoging vanaf augustus zou een dubbele kostenstijging betekenen.

Met de bonden is altijd afgesproken dat wanneer deze situatie zich voordoet er gekeken moet worden naar aanpassingen in de cao MvT.

Helaas zitten de gesprekken momenteel klem, maar door de premieverschuiving van PMT niet te volgen, zou volgens BOVAG de meest eenvoudige oplossing bereikt kunnen worden.

Bron: Bovagkrant

Lees online

 

Herinnering Crisisheffing

In maart dient u voor werknemers die in 2013 meer verdiend hebben dan € 150.000, eindheffing hoog loon op te nemen in de loonaangifte. Over het bedrag dat meer is verdiend dan € 150.000 dient 16% eindheffing af te dragen. Zie het Handboek Loonheffingen 2014, paragraaf 24.7, voor meer informatie over de toepassing.

Lees online

Bron: Logisal salarisadministratie Nieuws
Previous Article
Next Article