Logisal Salaris Nieuws augustus

Geen pensioenopbouw vakantiekrachten PFZW

Vakantiekrachten bouwen geen pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.
Wat verstaat PFZW onder een vakantiekracht?

  • Hij/zij volgt dagonderwijs.
  • Zijn/haar werk bij een werkgever vindt plaats tijdens de vakantie.
  • Zijn/haar werk duurt nooit meer dan zes weken achtereen.
  • Zijn/haar werk duurt over het hele jaar niet meer dan totaal zestig dagen.
  • Voldoet iemand niet aan alle voorwaarden? Dan bouwt hij of zij verplicht pensioen op bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn.

Lees online (19-08-2013)

 

Loonkostensubsidie Participatiewet 2014

Staatssecretaris Klijnsma van SZW heeft de hoofdlijnen van de Participatiewet klaar. Als u als werkgever volgend jaar een arbeidsgehandicapte in dienst neemt dan dient u het gebruikelijke salaris te betalen: het minimumloon of het loon dat bij CAO is bepaald. Daarbij wordt de arbeidsproductiviteit van de werknemer bepaald. Dat percentage bepaalt de loonwaarde.  Volgens de nieuwe wet krijgt u een loonkostensubsidie voor het verschil tussen de loonwaarde en het minimumloon, met een maximum van 70% van het minimumloon. Als u op grond van de CAO meer loon moet betalen dan het minimumloon dan is dat voor rekening van de werkgever. Deze wet zou in 2014 in moeten gaan. Wij houden u op de hoogte.

Lees online (16-08-2013)

 

Kabinet komt met investeringspakket tegen werkloosheid

Het kabinet komt op Prinsjesdag met een investeringspakket in de strijd tegen de oplopende werkloosheid. Vicepremier en minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher zei dat op woensdag 14 augustus jl. in reactie op werkloosheidscijfers van het CBS en het CPB. Asscher is in afwachting van de eerste banenplannen vanuit verschillende economische sectoren, waarvoor hij een potje heeft van 600 miljoen euro om de plannen mede te financieren. Asscher zei te hopen op een snel plan vanuit de bouwsector. Het kabinet wil volgens hem mensen zo veel mogelijk aan het werk houden, anders overbrengen naar een andere baan en daarnaast de hoge jeugdwerkloosheid aanpakken door nieuwe banen te creëren voor jongeren.

Lees online (15-8-2013)

 

Langere proefplaatsing na goede onderbouwing

Wilt u een proefplaatsing aanvragen voor langer dan twee maanden, dan moet u dit verzoek grondig onderbouwen. UWV beoordeelt aanvragen die de standaardduur van twee maanden overschrijden namelijk een stuk strenger. Een langere plaatsing is bijvoorbeeld toegestaan als de potentiële werknemer maar één dag per week kan werken.

Denkt u erover om iemand met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, ZW- of WW-uitkering in dienst te nemen, dan kunt u die potentiële werknemer een tijdje bij u laten werken met behoud van zijn uitkering. Sinds dit jaar is de standaardduur van de proefplaatsing teruggebracht van drie naar twee maanden, maar is verlenging tot zes maanden nu mogelijk. UWV staat geen langere proefplaatsing toe als die alleen maar is bedoeld om de inwerkperiode te verlengen.

Om in aanmerking te komen voor een proefplaatsing, moet u het voornemen hebben om de werknemer na de proefplaatsing een dienstverband aan te bieden van tenminste zes maanden. U moet voor de werknemer een ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Na de proefplaatsing mag u geen proeftijd meer afspreken. U heeft dan immers al een beeld gekregen van de geschiktheid van de werknemer.

Lees online (13-08-2013)

 

Meer cao-afspraken voor wajongeren

Het sociaal akkoord dat kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties in april sloten, leidt tot een stijgend aantal cao-afspraken om arbeidsongeschikte jongeren stage- en arbeidsplaatsen te bieden. In 31 procent van de na het sociaal akkoord afgesloten cao’s staat zo’n afspraak tegenover 20 procent in eerdere cao’s. Dat stelt werkgeversvereniging AWVN in zijn maandelijkse voortgangsrapportage over het cao-seizoen.

AWVN verwacht dat het aantal afspraken over deze zogenoemde ‘wajongeren’ en andere groepen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt de komende maanden verder zal stijgen. Volgens de werkgeversvereniging is de geest van het sociaal akkoord in de cao-onderhandelingen duidelijk voelbaar. In sommige cao-akkoorden wordt zelfs expliciet verwezen naar het ‘grote’ akkoord.

In juli kwamen 16 cao’s tot stand. De loonstijging die vakbonden en werkgevers afgelopen maand met elkaar afspraken komt gemiddeld op 1,6 procent. De gemiddeld afgesproken loonstijging van alle 2013-akkoorden is 1,4 procent. De stijging per maand is al een aantal maanden stabiel op ongeveer 1,5 procent. Dat is beduidend lager dan de 1,6 procent van akkoorden gesloten in 2012 en de 1,7 procent voor 2011-akkoorden.

Lees online (09-08-2013)

 

Vrije dag voor Suikerfeest?

De vastenmaand voor moslims wordt afgesloten met het Suikerfeest. Deze valt in 2013 vermoedelijk op 8 augustus.

Moet de werkgever daar altijd een vrije dag voor geven?

Voor moslims is het Suikerfeest – dat het einde van de ramadan aangeeft – één van de belangrijkste religieuze feesten in het jaar. Volgens de Nederlandse wet is het echter geen officiële feestdag. Wel zijn er steeds meer cao’s waarin naast de christelijke feestdagen ook bepalingen voor werknemers met een andere geloofsovertuiging zijn opgenomen. Zo kunnen moslims recht hebben op betaald of onbetaald verlof voor het Suikerfeest, of het recht om ‘hun’ feestdag te ruilen met een christelijke feestdag. Ook zijn er cao’s waarin een zogenoemde ‘diversiteitsdag’ is opgenomen. Deze extra dag voor bijzonder verlof kunnen werkgevers op een feestdag naar keuze gebruiken, bijvoorbeeld op Goede Vrijdag, voor het hindoeïstische Lichtjesfeest, het joodse Chanoeka of het islamitische Suikerfeest.

Is er niets in de cao of arbeidsvoorwaarden geregeld, dan zullen moslims voor het Suikerfeest (of de dag erna) een vakantiedag moeten opnemen. Als goed werkgever is het raadzaam om zo’n verzoek te honoreren. Alleen als de bedrijfsvoering van uw onderneming door de afwezigheid van de werknemer in het gedrang komt, kan er sprake zijn van een zwaarwegende reden om de vrije dag te weigeren.

Lees online (07-08-2013)

 

Fiscus controleert parkeergegevens leaserijders

Leaserijders die zich het afgelopen jaar niet aan de regels hebben gehouden en meer privékilometers hebben gemaakt dan toegestaan, krijgen mogelijk alsnog met de Belastingdienst te maken. De fiscus heeft namelijk alle parkeergegevens over 2012 opgevraagd van bestuurders die bij een parkeerautomaat op kenteken parkeerden. Een werknemer met een Verklaring geen privégebruik auto mag niet meer dan 500 privékilometers met zijn bedrijfsauto rijden. Om dat te bewijzen, moet hij een rittenadministratie bijhouden. Komt de rittenadministratie van een werknemer niet overeen met het daadwerkelijke aantal kilometers dat hij gereden heeft, dan riskeert hij een naheffingsaanslag.

Lees online (06-08-2013)

 

Ziekte bij einde arbeidsovereenkomst

Is uw werknemer ziek en loopt de arbeidsovereenkomst af, dan heeft u als werkgever een aantal verplichtingen. De werknemer heeft in dat geval namelijk recht op een ziektewet uitkering van het UWV. U dient de werknemer op de laatste dag van de arbeidsovereenkomst ziek te melden bij het UWV middels het formulier “aanvragen ziektewet uitkering”. U dient verder het re-integratie dossier op orde te hebben. Dit houdt in dat alle stappen die de Wet Verbetering Poortwachter voorschrijft, zijn uitgevoerd. Meldt u de werknemer te laat ziek of te laat uit dienst dan kan het UWV u een boete opleggen. Deze kan variëren van € 70,- tot € 455,-.

Lees online (01-08-2013)

 

Hogere pensioenpremies vanaf 2015?

Het kabinet heeft nieuwe pensioenregels afgesproken. Met deze nieuwe regels zouden de pensioenpremies omlaag moeten gaan. Maar de pensioenfondsen, die het financieel moeilijk hebben, voelen hier niets voor. Volgens de pensioenfondsen werken de nieuwe regels juist een premieverhoging in de hand. Pensioenfondsen mogen namelijk in de toekomst alleen nog maar de pensioenuitkeringen aanpassen aan de inflatie, als vast staat dat ze dat in de toekomst kunnen blijven betalen. Er komt ook een nieuw systeem waarop de pensioenfondsen kunnen overstappen. In dit nieuwe systeem mogen de pensioenfondsen meer risico’s nemen, maar de garanties worden daardoor ook minder.

Lees online (31-07-2013)

 

Woon-werkverkeer via gebruikelijke route

Indien uw werknemers een vaste reiskostenvergoeding per maand krijgen,let dan goed op of bij het bepalen van die vergoeding de kortste of de snelste route het uitgangspunt is. Van de fiscus moet u van de gebruikelijke route uitgaan, en dat is niet altijd de snelste.

De Belastingdienst vindt dat het uitgangspunt voor de vaste vergoeding de meest gebruikelijke route moet zijn. In het verleden zijn er diverse zaken geweest waarbij de fiscus bepaalde dat de kortste route gebruikelijk was. Dit leidde tot flinke naheffingen, terwijl de kortste route soms helemaal geen snelle of logische route was.

Lees online (30-07-2013)

 

Bijdrage ZVW in 2014 lager

In 2014 zal de bijdrage ZVW omlaag gaan. De nieuwe percentages zullen vermoedelijk in het Belastingplan 2014 op Prinsjesdag bekend gemaakt gaan worden. Uit een recente evaluatie is namelijk gebleken dat alle ingrepen van de afgelopen jaren in de ZVW hebben geleid tot extra inkomsten. De extra inkomsten worden in 2014 teruggegeven aan de werkgevers door een lager tarief voor de ZVW.

Lees online (29-07-2013)

 

Anoniementarief

Heeft u bij de start van het dienstverband niet alle gegevens van de werknemer compleet dan moet u het anoniementarief toepassen. Het kan echter ook gebeuren dat u bij de start van het dienstverband wel alle gegevens compleet heeft maar dat er door een administratieve fout later niet meer de gegevens compleet zijn. U dient dan het anoniementarief toe te passen.

Lees online (26-07-2013)

 

Handboek Loonheffingen 2013 met register

Print u het Handboek Loonheffingen 2013 en mist u een alfabetisch register hierbij? Salaris Rendement heeft voor beide versies van het Handboek Loonheffingen 2013 een alfabetisch register opgesteld. U kunt beide versies van het Handboek Loonheffingen 2013 met register via Salaris Rendement gratis downloaden.

Lees online (25-07-2013)

 

Doorbetaaldloonregeling 2013

Bij een doorbetaaldloonregeling is de hoofdwerkgever verantwoordelijk voor de Zorgverzekeringswet. De werkgeversheffing of de bijdrage dient dus via de hoofdwerkgever verloond te worden. Dit stond niet duidelijk in het Handboek Loonheffingen en is daardoor aangepast door de Belastingdienst. De doorbetaaldloonregeling wordt vaak gebruikt voor directeuren-grootaandeelhouders (DGA’s) die voor verschillende BV’s werken.

Lees online (24-07-2013)

 

Eigenrisicodrager Ziektewet

Bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet en heeft u moeite met de nieuwe manier van berekenen van een Ziektewetuitkering? U kunt van 1 juni tot en met 31 augustus 2013 bij het UWV terecht voor hulp bij het berekenen. Deze hulp wordt u gratis aangeboden vanwege de wijzigingen in de Ziektewet. Vanaf 1 september 2013 moet u weer betalen voor hulp bij het berekenen van een Ziektewetuitkering.

Lees online (23-07-2013)

 

Afdrachtvermindering onderwijs 2014

Eerder is al aangegeven dat de afdrachtvermindering voor onderwijs voor 2014 op de schop gaat. Inmiddels is bekend geworden dat de afdrachtvermindering onderwijs vanaf 2014 zich gaat richten op mensen die een zwakkere positie op de arbeidsmarkt hebben en werknemers in sectoren met personeelstekorten of die onmisbaar zijn voor de kenniseconomie. Afdrachtvermindering kan dan geclaimd worden voor: BBL’ers, HBO’ers die leren en werken in de techniek en voor werknemers die wetenschappelijk of promotieonderzoek doen.

Lees online (22-07-2013)

Bron:

Logisal: salarisadministratie online

Previous Article
Next Article