Salarisadministratie nieuws

Aangeboden door LogiSal  Salaris Software , salarisadministratie

Ontduiking minimumloon

De Arbeidsinspectie mag straks de administratie van een werkgever in beslag nemen bij een vermoeden van onderbetaling. De ministerraad heeft daarmee ingestemd op voorstel van minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een van de taken van de Arbeidsinspectie is om te controleren of werkgevers minimaal het wettelijk minimumloon en de verplichte vakantiebijslag betalen.  De Arbeidsinspectie mag momenteel de administratie van werkgevers al inzien. Ook kan de inspecteur de administratie meenemen om te kopiëren. Als werkgevers niet meewerken, kan er een proces-verbaal worden opgemaakt. Wordt de Wet arbeid vreemdelingen overtreden dan kan de Arbeidsinspectie ook nu al de administratie in beslag nemen. De wetswijziging maakt inbeslagname van de administratie nu ook mogelijk bij een vermoeden van een overtred ing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.

Spaarloon vrij

Minister van Financiën Jan Kees de Jager heeft besloten het spaarloon vrij te geven. De Jager komt daarmee tegemoet aan een in de Tweede Kamer breed gedragen wens. De maatregel betekent een potentiële bestedingsimpuls van ruim 4 miljard euro.

Het spaarloon wordt gedeblokkeerd op 15 september 2010, een datum die in overleg met de banken is bepaald. Het gaat om alle spaarloontegoeden die in de periode van 2006 tot en met 2009 door ongeveer 2 miljoen mensen zijn opgebouwd. Spaarders krijgen vanzelf bericht over wat zij moeten doen om over het geld te kunnen beschikken. Opname van het spaarloon is niet verplicht.

Minister De Jager: ”Door het spaarloon vrij te geven kunnen mensen eerder dan gepland over het opgebouwde saldo beschikken. Dat leidt tot extra aankopen. Het effect daarvan moeten we niet overschatten, maar het is zeker een steuntje in de rug voor het prille herstel van onze economie. Het is een positief signaal.”

Let op: U mag deblokkeren vanaf 15 september. Het geldt voor opgebouwd spaarloon in de jaren 2006 t/m 2009 (dus niet 2010). Deze regeling eindigt op 31 december 2010. Advies: doe het meteen in september.

Student bijverdienen

Een student mag in verband met de studiefinanciering in 2010 maximaal 13.215,83 bijverdienen. En geen cent meer 🙂

Wij vermelden hier het fiscale inkomen, dus het loon wat op de jaaropgaaf komt te staan (loon voor de loonheffing).

Voor meer informatie www.ib-groep.nl.

 

Fiets en werkkostenregeling

In de nieuwe werkkostenregeling wordt het enerzijds mogelijk een fiets te verstrekken binnen de regeling en anderszijds om voor de zakelijke kilometers inclusief woonwerkverkeer, 19 cent per kilometer te vergoeden.

De fiets van de zaak blijft dus met de komst van de werkkostenregeling fiscaal nog steeds zeer voordelig. Door de werkkostenregeling wordt het zelfs eenvoudiger om een fiets zonder fiscale consequenties te vergoeden of te verstrekken. Voor de fiets geldt momenteel een onbelast bedrag van maximaal € 749 (bij een duurdere fiets is het meerdere belast), een apart bedrag voor accessoires van € 82, geen maximum voor de fietsverzekering en de eis dat op minimaal 50% van de woon-werkverkeerdagen wordt gefietst en er de voorgaande twee jaar geen fiets is vergoed of verstrekt. Deze voor de werkgevers en werknemers ingewikkelde, en voor de Belastingdienst moeilijk te controleren, eisen komen onder de werkkostenregeling allemaal te vervallen. Het staat werkgevers dan bijvoorbeeld vrij om werknemers een duurdere (elektrische) fiets te vergoeden of verstrekken zonder dat dit – ingeval de forfaitaire ruimte althans niet wordt overschreden – tot belastingheffing leidt. Uiteraard kan een werkgever ook onder de werkkostenregeling een bestaande cafetaria-regeling continueren. Veelal worden dergelijke regelingen in het collectief arbeidsvoorwaardenoverleg overeengekomen. Voor zover de forfaitaire ruimte niet met andere vergoedingen en verstrekkingen wordt gevuld, leidt de voortzetting van de regeling niet tot fiscale consequenties. Bovendien blijft het voor werkgevers mogelijk om het werkelijke gebruik van de fiets direct te bevorderen door – in aanvulling op de verstrekking of vergoeding van de fiets binnen de forfaitaire ruimte – hun werknemers € 0,19 per zakelijke fietskilomet er, waaronder woonwerkverkeer, onbelast te verstrekken.

De fietsregeling in haar huidige gedaante gaat verdwijnen met de komst van de werkkostenregeling.

Vier tijdelijke contracten

De Eerste Kamer heeft inmiddels haar goedkeuring gehecht aan het vierde tijdelijke contract. Werkgevers  mogen voortaan 4 tijdelijke contracten achtereen aanbieden alvorens de werknemer in vaste dienst te nemen. Dit geldt overigens alleen voor werknemers jonger dan 27 jaar. De maatregel gaat in onmiddellijk na publicatie in het staatsblad. Zie officielebekendmakingen.nl.

De maatregel duurt formeel tot eind 2011 maar de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mag deze maatregel eigenhandig verlengen tot eind 2013.

Ziek en vakantiedagen

Eerder hebben we het al aangekondigd maar nu is het echt zover: langdurig zieke werknemers krijgen voortaan recht op hetzelfde aantal vakantiedagen als hun niet zieke collega’s.

Deze wetsaanpassing is opgelegd door Europa. Dit betekent dat als de werknemer na 2 jaar ziekte arbeidsongeschikt wordt, de werkgever ook nog vakantiedagen moet uitbetalen. Ook is aangepast dat werknemers hun wettelijke vakantiedagen binnen anderhalf jaar opnemen waardoor stuwmeren van vakantiedagen niet meer mogelijk zijn.  Maar van deze laatste bepaling kunnen werkgevers en werknemers in onderling overleg afwijken. Inmiddels ligt een wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State en zal het traject tot wet vermoedelijk dit jaar afgerond worden.

Ziek en reiskostenvergoedingen

Ook voor kostenvergoedingen zijn er consequenties bij ziekte. Een vaste reiskostenvergoeding mag u bij langdurige ziekte onbelast doorbetalen tot en met de volledige maand, volgende op de maand waarin de werknemer ziek werd. Dat is niet zo lang. Als de werknemer herstelt mag u de reiskosten weer onbelast vergoeden vanaf de eerste van die maand. Soms schrijft de CAO anders en dan houdt u zich daar natuurlijk aan, maar dat kan dan wel fiscale consequenties hebben.

bron: Logisal salarisadministratie

Previous Article
Next Article